SELETUSKIRI välisministri määruse "Linnade koefitsiendid" kohta

Sissejuhatus

10. mail 2006. a vastu võetud ja 1. jaanuaril 2007. a jõustuva “Välisteenistuse seaduse” (edaspidi VTS) kohaselt kehtestab välisminister linnade koefitsiendid, mida kasutatakse teenistujale välisesinduses töötamise ajal igal kuul makstava välislähetustasu arvutamisel. Linnade koefitsiendid vaadatakse üle ja vajaduse korral korrigeeritakse vähemalt üks kord kvartalis  ja igal juhul kord aastas.

Eelnõu on välja töötanud Välisministeeriumi töögrupp, kuhu kuulusid rahandusosakonna 1. büroo direktor Kristiina Kull (töögrupi juht, tel 6377 353; kristiina.kull@mfa.ee), haldusala asekantsler Mati Vaarmann (tel 637 7088, mati.vaarmann@mfa.ee), rahandusosakonna peadirektor Malle Soidla (tel 637 7311, malle.soidla@mfa.ee) ja juriidilise osakonna rahvusvahelise õiguse õigusloome büroo direktor Kairi Künka (tel 637 7431; kairi.kunka@mfa.ee). Seletuskirja on koostanud Kairi Künka. Eelnõu on keeleliselt toimetanud juriidilise osakonna keeleekspert Piret Grigorjeva (tel 637 7409; piret.grigorjeva@mfa.ee).

Määruse eesmärk

“Välisteenistuse seaduse” § 63 lõike 4 alusel kehtestatava määruse eesmärgiks on sätestada linnade koefitsientide määr. Koefitsiente kasutatakse väljakujunenud rahvusvahelise praktika kohaselt selleks, et diferentseerida välislähetustasusid sõltuvalt asukohariigi oludest.

Eelnõu väljatöötamisel ja reguleerimisala sätestamisel on lähtutud “Välisteenistuse seaduse” seletuskirjale lisatud rakendusakti kavandist ja Välisministeeriumi kantsleri 22. juuni 2006 käskkirjast nr 161, millega on kinnitatud Eesti Vabariigi välisesindustes alates 1. juulist 2006. a välisteenistustasu ja hüvitiste suuruse arvutamisel kasutatavad elukalliduskoefitsiendid. Arvestatud on Välisministeeriumi senist praktikat, teiste riikide kogemusi ja õiguslikku regulatsiooni elukalliduse ja turvariskide hindamisel ning nende alusel koefitsientide määramisel. Määrus koosneb kolmest paragrahvist ning lisast, kus on sätestatud linnade koefitsientide määrad.

Eelnõu sisu

Paragrahv 1 sätestab reguleerimisala. Määrusega kehtestatakse linnade koefitsiendid, mida kasutatakse teenistujale välisesinduses töötamise ajal igal kuul makstava välislähetustasu arvutamisel. Kuna VTS näeb ette koefitsientide perioodilise korrigeerimise, kehtestatakse need määruse lisaga.

Paragrahv 2 reguleerib koefitsientide määramist ja nende korrigeerimist. Koefitsientide määramisel lähtutakse välisriigi või linna elukallidusest, valuutakursside muutustest, turvariskidest ja muudest asjaoludest.  Koefitsientide määramisel võetakse arvesse Eesti krooni või euro ja asukohariigi valuuta vahetuskursi muutust eelnenud perioodil, tuginedes Eesti Panga või Euroopa Keskpanga noteeringutele. Koefitsientide arvutamisel ei hakata kasutama uut metoodikat. Ka praegu lähtub Välisministeerium koefitsientide kehtestamisel rahvusvahelisest inflatsioonistatistikast, valuutakursside muutusest, turvariskidest ja muudest asjaoludest, mis võivad riigiti erineda.  Endiselt on kavas jälgida ja arvestada ka teiste riikide praktikat ja koostatud analüüse.

Koefitsiendid vaadatakse üle ja vajaduse korral korrigeeritakse Rahandusministeeriumiga kooskõlastades vähemalt kord kvartalis, arvestades eelnenud perioodi valuuta vahetuskursi muutust, ning kord aastas, võttes lisaks valuutakursi muutusele arvesse ka asjaomase välisriigi või linna eelnenud perioodi tarbijahinnaindeksi muutust. Nii jääb ka koefitsientide korrigeerimise periood samaks nagu praegugi, kuid Rahandusministeeriumiga kooskõlastatud Välisministeeriumi kantsleri käskkirja asemel hakatakse koefitsiente määrama ja muutma välisministri määrusega.

Eelnõu terminoloogia

Eelnõus kasutatakse VTS ning teiste Eesti õigusaktide terminoloogiat. Uusi mõisteid ei tarvitata.

Eelnõu vastavus Euroopa Liidu õigusele

Euroopa Liidu õigus ei reguleeri eelnõus käsitletud küsimusi.

Määruse mõjud

Eelnõuga kehtestatakse linnade koefitsientide suurus, mis on üheks aluseks välislähetustasu arvutamisel.

Määruse rakendamise kulud ja eeldatavad tulud

Määruse rakendamine ei too üldjuhul kaasa lisakulusid riigieelarvest, kuid võimalik kulude tekkimine on ettenähtud järgmise aasta Välisministeeriumi eelarve projektis.

Määruse jõustumine

Määrus jõustub koos “Välisteenistuse seaduse” jõustumisega 1. jaanuaril 2007.

Eelnõu kooskõlastamine

Eelnõu esitati eelnõude elektroonilise kooskõlastamise süsteemi e-õigus kaudu kooskõlastamiseks Rahandusministeeriumile. Rahandusministeerium tegi kooskõlastamisel märkuse, millega on sisuliselt arvestatud ning § 2 lõike 1 sõnastust täpsustatud.

Urmas Paet

Välisminister

Jäta meelde ja levita

del.icio.us del.icio.us Facebook Facebook Google Google Twitter Twitter