SELETUSKIRI välisministri määruse "Teenistuja puhkusele ja sealt tagasi sõidu kulude hüvitamise taotluse vorm" eelnõu kohta

Sissejuhatus

Välisministri määrusega kehtestatakse vorm välisesinduses töötava teenistuja puhkusele ja sealt tagasi sõidu kulude hüvitamise taotlemiseks.

Vormi on välja töötanud ja seletuskirja koostanud Välisministeeriumi rahandusosakonna välisesinduste talituse juhataja Marge Laats (marge.laats@mfa.ee; 6377 312) ja juriidilise osakonna rahvusvahelise õiguse ja õigusloome büroo nõunik Dea Hannust (dea.hannust@mfa.ee; 637 7403). Eelnõu keeletoimetaja on Piret Grigorjeva (piret.grigorjeva@mfa.ee; 637 7409)

Määruse eesmärk

Määruse kehtestamine tuleneb 10. mail 2006. a vastu võetud “Välisteenistuse seadusest” (edaspidi VTS), mis jõustub 1. jaanuaril 2007. a. Määrus on seotud VTS § 65 lõike 1 alusel kehtestatava Vabariigi Valitsuse määrusega “Välislähetustasu ja abikaasatasu maksmise ning teenistuja kulude katmise kord”, millega määratakse kindlaks ka Eestisse puhkusele ja sealt tagasi sõidu kulude hüvitamise tingimused ja kord.

Eelnõu sisu ja võrdlev analüüs

VTS § 65 lõike 5 kohaselt kehtestab välisminister määrusega teenistuja puhkusele ja sealt tagasi sõidu kulude hüvitamise taotluse vormi. Praegu on selline vorm kinnitatud välisministri käskkirjaga ning see on võetud ka määrusega kehtestatava vormi aluseks.

Eelnõu koosneb 2 paragrahvist. § 1 näeb ette puhkusele sõidu kulude hüvitamise taotluse vormi kehtestamise määruse lisas ning § 2 määruse jõustumise koos VTS-ga.

Määruse lisaks olevas taotluses esitab teenistuja andmed enda ja oma nende perekonnaliikmete kohta, kelle sõidukulude hüvitamist taotletakse, ning teatab puhkuse aja. Hüvitise taotlemiseks ei pea teenistuja ja tema perekonnaliikmed reisima koos. Puhkuselesõidu hüvitis on seotud lähetusaastatega ja seetõttu tuleb taotluses näidata lähetuse kestus.

Kuna eespool nimetatud valitsuse määruse kohaselt hüvitatakse eelnevalt kooskõlastatud sõidukulud, peab teenistuja taotluses teatama sõidupiletite hinna või muude sõidukulude (arvestusliku) maksumuse. Taotluses näidatakse ka, millise struktuuriüksuse eelarvest kulud kaetakse.

Teenistuja peab taotluse allkirjastama ning edastama selle kooskõlastamiseks taotlusel nimetatud ametiisikutele - esmalt välisesinduse juhile, seejärel Välisministeeriumi personalispetsialistile, kes kinnitab, et teenistuja on taotlenud taotluses näidatud ajal puhkust, ning lõpuks selle asutuse raamatupidajale, kes hüvitab puhkusele sõidu kulud. Välisministeeriumi koosseisulise teenistuja taotluse kinnitab Välisministeeriumi haldusküsimuste asekantsler, erandjuhtudel (nt vaidluste tekkimine, kallima piletiklassi kasutamine jms) aga kantsler. Koosseisuvälise teenistuja puhkuselesõidu taotluse kinnitab lähetajaministeeriumi kantsler.

Määruses ei kasutata uusi termineid. Määruse rakendamine ei too kaasa lisakulusid ega -tulusid. Selles käsitletud küsimusi ei reguleeri Euroopa Liidu õigus.

Jõustumine

Määrus jõustub koos VTS-ga 1. jaanuaril 2007. aastal.

Kooskõlastamine

Eelnõu esitati kooskõlastamiseks kõigile ministeeriumidele eelnõude elektroonilise kooskõlastamise süsteemi e-Õigus kaudu. Kooskõlastamisel tehtud märkuste arvestamise ja mittearvestamise tabel on esitatud seletuskirja lisas.

Urmas Paet
Välisminister

Jäta meelde ja levita

del.icio.us del.icio.us Facebook Facebook Google Google Twitter Twitter